Intervisie en supervisie

Even stilstaan

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij deelnemers een beroep doen op hun collega’s om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken. Intervisie geeft inzicht in het eigen functioneren door het uitwisselen van concrete werkervaringen.
De deelnemers dragen geen oplossingen aan maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van vragen om vanuit zijn eigen oplossend vermogen zicht te krijgen op zijn eigen vraagstuk.

De deelnemers leren ook weer van de bewustwording van de ander. Dit brengt ook een eigen leerproces op gang. Door hier expliciet bij stil te staan, dit te formuleren en hier concrete acties aan te verbinden, is het ‘leerrendement’ hoog.

Een procesbegeleider houdt het proces in de gaten en zet verschillende methodieken in.
Intervisie versterkt de professionaliteit en kwaliteit van het werk, vergroot het werkplezier, vergroot het reflectief vermogen van de individuele professional en stimuleert de persoonlijke groei van de deelnemers.

Een lerende organisatie die het welzijn en persoonlijke groei van de medewerker belangrijk vindt, investeert in de medewerker door intervisie aan te bieden. Intervisie implementeren als leermethode stimuleert eigenaarschap, leerbaarheid, reflectief vermogen, samenwerking en verbinding. Ik denk graag mee hoe dit in uw organisatie te implementeren!

De grootte van de intervisiegroep bestaat uit maximaal 8 personen. De groep komt gedurende langere tijd in vaste samenstelling bijeen (6 – 8 keer per kalenderjaar).
Van Bragt Coaching en Begeleiding draagt zorg voor de procesbegeleiding van de intervisie.

Nobco en LVSC gecertificeerd

Door mijn registratie bij de NOBCO (coach, Senior Practitioner) én bij de LVSC (supervisor) is er voor veel vakgroepen de mogelijkheid accreditatiepunten ten behoeve van herregistratie aan te vragen voor bijvoorbeeld intervisie en supervisie.

Herregistratie

  • Accreditatie mogelijk vanwege LVSC en NOBCO-certificering
  • Herregistratie-eis: deelname intervisie/ supervisie/ visitatie/ POP.

lvsc nobco eia senior practitioner logo jeannette van bragt

Supervisie

Supervisie is gericht op het leren van eigen werkervaringen, met nadruk op ervaringsleren. Reflectie is van groot belang voor het leerproces. Door supervisie krijgt de supervisant meer inzicht in eigen handelen en is in staat om dit duurzaam te verbeteren, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt en het zelfsturend vermogen wordt vergroot. De supervisor begeleidt het leerproces en creëert een krachtige leeromgeving.

Mijn drive als coach/supervisor is blijven leren en ontwikkelen. In supervisie sta je expliciet stil bij het leerproces van de professional. Je bespreekt concrete werkervaringen, reflecteert hierop, benoemt eventueel handelingsalternatieven, deze probeer je uit en bespreekt dit in een volgende supervisie. Samen intensief aan de slag in een compacte periode met als doel leerbaarheid, effectiviteit en kwaliteit te verbeteren.

Supervisie kan individueel plaats vinden of in kleine groepjes van maximaal 4 supervisanten. Meestal vindt de supervisie plaats in een reeks van minimaal 10 sessies, eens in de 2 – 3 weken. Zodoende is er een voortdurende “pendel” tussen leren en werken. In veel mensgerichte beroepen is supervisie een vast onderdeel van de opleiding, bij een aantal beroepsgroepen maakt supervisie deel uit van een herregistratie-eis. Door eens in de paar jaar jezelf een supervisietraject te gunnen blijf je leren en ontwikkelen.
Van Bragt Coaching en Begeleiding draagt zorg voor procesbegeleiding van de supervisie.

Even uit de dagelijkse hectiek
Stilstaan bij eigen leer- en ontwikkelproces
Ervaringsgericht leren

De kracht van reflectie

Mijn overtuiging is dat stilstaan in de hectiek van de dag en het lef hebben om te kijken naar jouw eigen functioneren kwaliteitsverhogend werkt. Door dit samen met collega’s te doen d.m.v. intervisie/ supervisie draag je samen bij aan het verhogen van kwaliteit op de werkvloer. Je deelt expertise, leert van en met elkaar door complexe werksituaties te bespreken.

 

Welke stap zet jij?

Het verschil tussen intervisie en supervisie

Intervisie: regelmatige bijeenkomsten in vaste groep gedurende langere tijd, groepsgrootte maximaal 8 deelnemers, frequentie bijvoorbeeld 6 tot 7 bijeenkomsten per jaar. Mogelijkheid complexe casuïstiek in te brengen/ thema’s met als doel deskundigheid bevorderen: leren van en met elkaar.

Intervisie stimuleert…

  • Deskundigheid – leren van en met elkaar
  • Reflectievermogen ontwikkelen en vergroten
  • Kwaliteit en effectiviteit
  • Samenwerking en verbinding.

Supervisie is een compact traject van minimaal 10 bijeenkomsten om de 2 á 3 weken individueel of in kleine groepen (maximaal 4 deelnemers). Accent op leren, ervaringsgericht leren van concrete werkervaringen. Schriftelijke reflectie is een vast onderdeel van het supervisietraject.

Supervisie stimuleert…

  • “leren leren” van werkervaringen
  • Reflectievermogen ontwikkelen en uitbouwen
  • Inzicht in eigen handelen en dit duurzaam verbeteren
  • Continu leer- en ontwikkelproces.

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Loesje

Mijn drive

Mijn hart ligt bij blijven leren en ontwikkelen, het ont-wikkelen, datgene wat ingewikkeld is, “uit de knoop halen”.

Door ruimte te nemen en met oprechte aandacht en positieve nieuwsgierigheid écht te kijken naar dat wat er is, ben je vaak in staat om een volgende stap te zetten. Het bewust worden is helpend zodat jouw kwaliteiten optimaal benut kunnen worden. Bij supervisie en intervisie is de kracht van de groep een mooie extra dimensie.

Gericht op plezier, positieve energie en effectiviteit.
Het is waardevol om stil te staan en ruimte te nemen voor reflectie. Hierin word ik keer op keer bevestigd. Ik ben ervan overtuigd als je dit systematisch doet, als individu en ook als groep, dat het verbinding (met jezelf en met de ander), werkvreugde en ontspanning brengt!

Methoden en technieken

In intervisiegroepen werk ik vaak met het CREA model (naar Marijke Lingsma), waar ruimte is voor casuïstiek én het leren van casuïstiek van de ander. In supervisie gebruik ik ook TGI (Thema Gecentreerde Interactie).

Verder sluit ik aan bij dat wat er is en gebruik ik verschillende werkvormen die op dat moment passend zijn. Ik ben eclectisch opgeleid, gebruik diverse methodieken, te denken aan kernkwadranten, werken met overtuigingen, met systemische bril kijken naar situaties, Transactionele analyse, Mindfulness, NLP, en Acceptance Commitment Therapy (ACT).

Bij dit alles geldt: we maken samen de agenda, ik sluit aan bij dat wat nodig is en faciliteer jullie in jullie eigen leer- en ontwikkelproces, als individu en als groep.

 

Contact

Van Bragt Coaching & Begeleiding
Varennadreef 10
5709 SX Helmond
06 - 416 355 68